Επίλυση Τραπεζικών Διαφορών

Διαμεσολάβηση για επίλυση ζητημάτων Τραπεζών με οφειλέτες τους και επίτευξη συμφωνιών αποπληρωμής χρεών