Επίλυση Διασυνοριακών Διαφορών

Περιπτώσεις διαφορών με στοιχεία αλλοδαπότητας που προκύπτουν από σύμβαση, αδικοπραξία, υποθέσεις προσωπικής κατάστασης, προσωπικές σχέσεις