Εμπιστευτική Διαδικασία

Η διαμεσολάβηση διεξάγεται σε ειδικό ιδιωτικό χώρο.

Ο διαμεσολαβητής, τα μέρη και οι νομικοί τους παραστάτες (δικηγόροι) απαγορεύεται να αποκαλύψουν σε τρίτους το περιεχόμενο της διαδικασίας και το αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης.

Ο διαμεσολαβητής υποχρεούται να τηρεί απόρρητες τις πληροφορίες που έχουν προκύψει από τη διαμεσολάβηση ή σε σχέση με αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι πρόκειται να διεξαχθεί ή έχει διεξαχθεί διαμεσολάβηση, εκτός αν υποχρεούται να πράξει διαφορετικά από διάταξη νόμου ή για λόγους δημόσιας τάξης ή τα μέρη συναινούν ρητά στην αποκάλυψη των πληροφοριών.

Ο διαμεσολαβητής  διέπεται  από επαγγελματικό απόρρητο.