Χαμηλό Κόστος

1. Η αμοιβή του διαμεσολαβητή ορίζεται ελεύθερα με γραπτή συμφωνία των μερών.

2. Εάν δεν υπάρχει γραπτή συμφωνία, η αμοιβή ορίζεται ως εξής:

α) Για απασχόληση έως δύο (2) ωρών η ελάχιστη αμοιβή ορίζεται στα εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ πλέον ΦΠΑ,

β) Για απασχόληση από δύο (2) ώρες και πάνω η ελάχιστη ωριαία αμοιβή ορίζεται στα εκατό (100) ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Η αμοιβή κατανέμεται ισομερώς μεταξύ των μερών της διαφοράς.

Επίσης το κόστος χρήσης του ειδικού χώρου στον οποίο διεξάγεται η διαμεσολάβηση κατανέμεται ισομερώς μεταξύ των μερών.