Η εταιρεία

Η εταιρεία λειτουργεί με την επωνυμία «ΔΙΑΥΛΟΣ–ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΥΛΟΣ» και στην αγγλική γλώσσα «DIAVLOS – ΝΟΝ PROFIT CIVIL MEDIATION PARTNERSHIP IN CIVIL – COMMERCIAL CASES AND CROSS – BORDER DISPUTES» και τον διακριτικό τίτλο «DIAVLOS»

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η προώθηση εναλλακτικών τρόπων επίλυσης ιδιωτικών διαφορών και ειδικά η προώθηση του θεσμού της Διαμεσολάβησης

Η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων και εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση των επιχειρήσεων, των δικηγόρων, των ιδιωτώνγια τον θεσμό της διαμεσολάβησης ή άλλων εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών.

Η ενημέρωση δικηγόρων, διαμεσολαβητών, στελεχών επιχειρήσεων, ιδιωτών, φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, σχολικών καθηγητών/δασκάλων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σχετικά με το θεσμό και τα οφέλη της διαμεσολάβησης.

Η συμμετοχή και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και η συνεργασία με άλλα κέντρα ή φορείς ή οργανώσεις ή συλλόγους ή ενώσεις ή οργανισμούς ή οντότητες και επιμελητήρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η πρωτοβουλία δράσεων στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας σε ομάδες πληθυσμού σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες.

Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την ανάληψη δράσεων που αφορούν στην Διαμεσολάβηση ή σκοπούς σχετικούς με αυτήν, στους οποίους περιλαμβάνεται η προαγωγή και ενδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου και η επίλυση διαφορών μεταξύ κοινωνικών ομάδων κάθε είδους.

Η παραχώρηση χώρων, με ή χωρίς αντάλλαγμα, για την διενέργεια διαμεσολαβήσεων και δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον σκοπό της εταιρείας.