Γνωστοποίηση Διαμεσολαβησης

Υποχρεωτική ενημέρωση του δικηγόρου προς τον εντολέα του

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ισχύοντος νόμου για τη διαμεσολάβηση (Ν. 4640/2019), πριν από την προσφυγή στο Δικαστήριο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος οφείλει να ενημερώσει τον εντολέα του εγγράφως για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής επίλυσης της διαφοράς ή μέρους αυτής, καθώς και για την υποχρέωση προσφυγής στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία (ΥΑΣ) των άρθρων 6 και 7 του Νόμου. Το ενημερωτικό έγγραφο συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εντολέα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο, κατατίθεται με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής που τυχόν ασκηθεί επί ποινή απαραδέκτου αυτής. Η παραπάνω διάταξη ισχύει από 30.11.2019.

Η υποχρεωτική ενημέρωση του δικηγόρου προς τον εντολέα του αφορά όλες τις διαφορές του άρθρου 3 παρ.1 Ν.4640/2019 ) “1. Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορούν να υπαχθούν αστικές και εμπορικές διαφορές, εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα, υφιστάμενες ή μέλλουσες, εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου.

Επισυνάπτονται τα έντυπα όπως αυτά δημοσιεύτηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης.